ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Дана Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації (надалі – «Політика») – є публічним оголошенням від ТОВ «ХЕРСГЕЛ» (далі по тексту – Товариство) на адресу невизначеного кола суб’єктів персональних даних, які тим чи іншим чином вступають у відносини з Товариством, про основні принципи, правила та застереження при обробці їх персональних даних Товариством.

Оголошенням цієї Політики Товариство переслідує мету, на виконання вимог законодавства в галузі інформації в цілому та зокрема Законів України (із змінами та доповненнями) «Про інформацію» від 02.10.1992 № № 2657-XII, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 року N 80/94-ВР, врегулювати відносини з суб’єктами персональних даних.

Товариство посилатиметься на цю Політику в правочинах, які укладатимуться його представниками, в своїх публічних зверненнях та оголошеннях, при наданні послуг та очікує, що клієнти Товариства, представники клієнтів та контрагентів Товариства, користувачі інтернет-ресурсів Товариства, на яких розміщена Політика, інші зацікавлені особи також будуть ознайомлюватися з нею.

Товариство також залишає за собою право трактувати відсутність офіційно виражених заперечень відносно предмету та змісту Політики з боку суб’єктів персональних даних, як підтвердження того, що вони ознайомилися з нею, вона їм зрозуміла та вони приймають оголошений в ній порядок обробки Товариством інформації щодо них.

Поряд з врегулюванням відносин з суб’єктами персональних даних із застосуванням цієї Політики, у правочинах, що вчинюються Товариством з його клієнтами та контрагентами, можуть передбачатися інші механізми регулювання, без посилання на цю Політику.

1. Термінологія

 

У цій Політиці нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

 

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Бази персональних даних, в яких ТОВ «ХЕРСГЕЛ» здійснюється обробка персональних даних, мають назви «Контрагенти», «Клієнти» та «Працівники»;

згода – добровільне інформоване волевиявлення суб’єкта персональних даних щодо надання дозволу на обробку його персональних даних, яке вчинюється суб'єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про його надання;

клієнт – суб’єкт персональних даних, який діє у відносинах з Товариством як представник фізичної особи або самостійно та персональні дані якого обробляються Товариством в базі персональних даних «Клієнти» з метою, що задовольняє підпункту 4.3 цієї Політики;

контрагент – суб’єкт персональних даних, який діє у відносинах з Товариством як представник юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, або фізичної особи без статусу господарюючого суб'єкта, або самостійно та персональні дані якого обробляються Товариством в базі персональних даних «Контрагенти» з метою, що задовольняє підпункту 3.5 цієї Політики;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

правочин – будь-який цивільно-правовий / господарсько-правовий договір, стороною якого є Товариство, не залежно від його форми та предмету, в тому числі, договори про надання послуг (виконання робіт), доручення, про відчуження, доповнення до них, угоди про внесення змін до них, документи, що підтверджують дії, спрямовані на укладення, виконання, зміну та припинення будь-яких з цих правочинів.

розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій Товариством або законом надано право обробляти ці дані від імені Товариства;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

Товариство - володілець персональних даних - ТОВ «ХЕРСГЕЛ», якому законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, який затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. Реквізити Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСГЕЛ», Україна, м. Київ, м.Київ, ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 1-А,ОФІС, ідентифікаційний код юридичної особи: 40356541.

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, Товариства чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій Товариством чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Уповноважений – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

2. Загальні застереження

 

 • Склад персональних даних, які обробляються Товариством

 

Відомості про суб’єкта персональних даних, пов’язаних з ними осіб, членів сім`ї, родичів, контактних осіб та представників суб’єкта персональних даних, відображені в правочинах, документах особистих справ та інформаційних (автоматизованих) системах Товариства, є персональними даними, які обробляються в базах персональних даних «Контрагенти», «Клієнти» та «Працівники». Зокрема, в таких базах персональних даних обробляються відомості про:

 • ✓ прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) суб’єкта;
 • ✓ вік;
 • ✓ стать;
 • ✓ дата і місце народження;
 • ✓ місце постійного проживання або тимчасового перебування, строк проживання;
 • ✓ місце реєстрації;
 • ✓ соціальний статус;
 • ✓ сімейний стан;
 • ✓ освіту (включаючи вчені звання, курси підвищення кваліфікації тощо), володіння мовами;
 • ✓ наявність прав керування транспортними засобами та стаж керування;
 • ✓ зображення (фото, відео) та звукозапис;
 • ✓ номера телефонів (робочих та особистих стаціонарних та мобільних), адресу електронної поштової скриньки (корпоративної та особистої), skype, факс тощо;
 • ✓ ІР-адрес комп’ютера, інші комунікаційні дані;
 • ✓ реквізити банківських рахунків;
 • ✓ інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Товариством в процесі обслуговування.

В будь-якому випадку, конкретний склад та зміст зібраних Товариством персональних даних суб’єкта міститься у первинних джерелах відомостей про суб’єкта, зокрема, у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які суб’єкт надав Товариству про себе.

Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

Персональні дані зберігаються та обробляються за місцезнаходженням Товариства та/або його відокремлених підрозділів.

 

 • Повідомлення про права суб’єктів персональних даних

 

Цим Товариство повідомляє суб’єктів персональних даних про включення їх персональних даних до баз персональних даних Товариства, а також про їх права як суб’єктів персональних даних, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями), в тому числі:

 • ✓ знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Товариства чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими ними особами, крім випадків, встановлених законом;
 • ✓ отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;
 • ✓ на доступ до своїх персональних даних;
 • ✓ отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються їх персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • ✓ пред'являти вмотивовану вимогу Товариству із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • ✓ пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • ✓ на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію суб’єктів;
 • ✓ звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • ✓ застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • ✓ вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • ✓ відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • ✓ знати механізм автоматичної обробки їх персональних даних;
 • ✓ на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

 

 • Застереження про аудіовізуальне фіксування

Товариство обробляє персональні дані в аудіо-форматі у відповідності до внутрішніх актів, які регулюють здійснення такої діяльності. Метою такої діяльності є забезпечення прав та законних інтересів Товариства та зацікавлених осіб. Обробка персональних даних в такий спосіб може здійснюватися у складі інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням засобів мережевого захисту від несанкціонованого доступу під час обробки персональних даних. Товариство здійснює аудіозапис розмов з використанням телекомунікацій за умови повідомлення суб’єктів персональних даних про факт здійснення аудіозапису шляхом усного застереження. В такому випадку Товариство виходить з того, що суб’єкт персональних даних, який не згоден з аудіофіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Товариства після отримання від нього повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

 

 • Застереження для суб’єктів персональних даних, які самостійно передають свої персональні дані Товариству дистанційними каналами зв’язку

 

Товариство обробляє персональні дані суб’єктів в базі персональних даних «Контрагенти», «Клієнти» або «Працівники» персональні дані суб’єктів, які самостійно звертаються до Товариства та надають йому свої персональні дані дистанційними каналами зв’язку. В залежності від мети, з якою обробляються такі персональні дані, Товариство обробляє такі персональні дані:

 • ✓ в базі «Контрагенти» з метою, що співпадає з зазначеною в п.3.5 цієї Політики, у випадках комунікацій з суб’єктами, які є працівниками, представляють чи діють в інтересах осіб, що є контрагентами Товариства, та в обсязі, якому такі суб’єкти надають інформацію про себе (ділове спілкування, комунікації, пов’язані з укладенням та виконанням правочинів, представники уповноважених державних органів, представники ЗМІ);
 • ✓ в базі «Клієнти» з метою, що співпадає з зазначеною в п.4.3 цієї Політики, у випадках комунікацій з суб’єктами, які виявили намір скористатися послугами Товариства, бажають отримати інформаційно-консультаційні послуги від Товариства або виступають в якості офіційних представників суб’єктів або осіб, що є клієнтами Товариства (включаючи співробітників, агентів, засновників та акціонерів), та в обсязі, якому такі суб’єкти надають інформацію про себе (представники за довіреністю, представники за законом, уповноважені особи, особи, що звертаються до Товариства каналами дистанційного обслуговування;
 • ✓ в базі «Працівники» з метою встановлення та підтримання правовідносин в галузі праці, працевлаштування, стажування, зайнятості у випадках комунікацій з суб’єктами, які зв’язуються загальнодоступними каналами комунікацій з Товариством з метою надати інформацію про себе, яка містить персональні дані таких суб’єктів, покликана зацікавити Товариство у встановленні з такими суб’єктами трудових відносин (здобувачі вакантних посад, особи, які бажають пройти виробничу практику тощо).

В усіх цих випадках Товариство виходить з того, що звертаючись до Товариства такі суб’єкти персональних даних автоматично надали згоду на обробку своїх персональних даних протягом необхідного для цього часу та відповідно до зазначеної в цьому підпункті мети, оскільки в іншому випадку вони б не звернулися до Товариства.

 

 • Застереження про транскордонну передачу

 

Передача персональних даних суб’єкта іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюється Товариством лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України. Держави - учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних.

Перелік держав, які не входять до переліку Держав - учасниць Європейського економічного простору, а також держав, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, але забезпечують належний захист персональних даних, визначає Кабінет Міністрів України.

Персональні дані суб’єктів при транскордонній передачі  поширюватимуться Товариством лише з метою, з якою вони були зібрані.

Персональні дані можуть передаватися Товариством іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, також у разі:

1) надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу;

2) необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем персональних даних та третьою особою  на користь суб'єкта персональних даних;

3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб'єктів персональних даних;

4) необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги;

5) надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо невтручання в особисте і сімейне життя суб'єкта персональних даних.

Відповідно до законодавства України та на підставі Згоди Клієнта Товариство набуває право розкрити (передати) інформацію, яка становить банківську або комерційну таємницю, персональні дані та іншу конфіденційну інформацію:

 • ✓ органам, які відповідно до законодавства здійснюють перевірку діяльності Товариства;
 • ✓ фізичним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Товариству відповідно до укладених договорів , при цьому вони гарантують не розголошення інформації, а також іншим особам у зв‘язку з укладанням\виконанням укладеного з Клієнтом або на його користь правочину, для реалізації чи захисту прав та обов‘язків сторін за такими правочинами;
 • ✓ у випадках невиконання або несвоєчасного виконання зобов‘язань Клієнта перед Товариством – шляхом передачі або оприлюднення інформації особам та у спосіб, що визначений Товариством самостійно;
 • ✓ в інших випадках, передбачених законодавством України, Згодою або умовами інших укладених з Товариством правочинів.

Приймаючи умови даної Політики, суб’єкт персональних даних надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних, відповідно до зазначеної в цьому пункті мети.

 

3. Обробка персональних даних в базі персональних даних «Контрагенти»

 

 • застереження для правочинів з юридичними особами

 

Товариство та його контрагент (разом – «заявники») взаємно підтверджують, що мають всі законні підстави для того, щоб в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, надати один одному для укладення правочину та надавати в майбутньому у зв’язку або на виконання будь-яких правочинів, що були або будуть укладені між ними, персональні дані фізичних осіб (в тому числі, їх клієнтів / учасників / засновників / акціонерів / керівників / уповноважених осіб / працівників та пов’язаних осіб) з  метою, зазначеною в підпункті 3.5 цієї Політики, зокрема:

 • ✓ укладання та виконання правочину, в зв’язку з яким використовується це застереження, а також  інших правочинів між ними;
 • ✓ реалізації ними своїх прав, передбачених  та/або пов’язаних з такими правочинами;
 • ✓ включення цих даних до бази персональних даних «Контрагенти» та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;
 • ✓ реалізації інших відносин, що вимагають обробки таких персональних даних та мають на меті реалізацію вимог законодавства, статутних документів заявників та їх внутрішніх положень.

Також Товариство та його контрагент взаємно підтверджують, що умови передачі дозволяють їм передавати персональні дані щодо таких фізичних осіб, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Товариством та його контрагентом або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають заявникам послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; акціонерам та афілійованим особам  заявників та особам, що мають істотну участь в них і/або здійснюють контроль над ними; приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг заявникам: відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та кожним з заявників договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до іншого заявника (за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності заявників, яку вони здійснюють відповідно до законодавства); а також дозволяють зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами заявників з врахуванням вимог чинного законодавства України.

У випадку, коли контрагент Товариства має статус нерезидента України, контрагент  підтверджує, що для суб’єкта персональних даних не існує договірних обмежень або обмежень, встановлених правом країни суб’єкта персональних даних, інших обмежень, які б унеможливлювали передачу, отримання та оброблення його персональні даних на умовах цієї Політики, 

 

 • застереження для правочинів з фізичними особами – підприємцями

 

Товариство та його контрагент (разом – «заявники») взаємно підтверджують, що мають всі законні підстави для того, щоб в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, надати один одному для укладення правочину та надавати в майбутньому у зв’язку або на виконання будь-яких правочинів, що були або будуть укладені між ними, персональні дані фізичних осіб (в тому числі, їх клієнтів / керівників / уповноважених осіб / працівників та пов’язаних осіб) з  метою, зазначеною в підпункті 3.5 цієї Політики, зокрема:

 • ✓ укладання та виконання правочину, в зв’язку з яким використовується це застереження, а також  інших правочинів між ними;
 • ✓ реалізації ними своїх прав, передбачених  та/або пов’язаних з такими правочинами;
 • ✓ включення цих даних до бази персональних даних «Контрагенти» та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;
 • ✓ реалізації інших відносин, що вимагають обробки таких персональних даних та мають на меті реалізацію вимог законодавства, статутних документів Товариства та його внутрішніх положень.

Також Товариство та його контрагент взаємно підтверджують, що умови передачі дозволяють їм передавати персональні дані щодо таких фізичних осіб, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Товариством та його контрагентом або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають заявникам послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; акціонерам та афілійованим особам заявників та особам, що мають істотну участь в них і/або здійснюють контроль над ними; приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг заявникам: відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та кожним з заявників договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до іншого заявника (за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності заявників, яку вони здійснюють відповідно до законодавства); а також дозволяють зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами заявників з врахуванням вимог чинного законодавства України.

Також контрагент надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних. 

Умови згоди контрагента не вимагають від Товариства повідомляти про передачу персональних даних контрагента третім особам.

Контрагент як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він був повідомлений Товариством про включення його персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та про свої права, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.

Контрагент як суб’єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних Товариством протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства.

Контрагент підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Товариством персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про контрагента, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які контрагент надав Товариству про себе.

Контрагент гарантує, що має законні підстави передати Товариству персональні дані тих суб’єктів персональних даних, інформація про яких буде в розпорядженні Товариства у зв’язку з діями контрагента, і що умови передачі не суперечать цій Політиці. Достатнім підтвердженням наявності законних підстав у контрагента на зазначені дії Товариство також розглядатиме окрему письмову згоду таких суб’єктів, якщо вона буде надана контрагентом.   

У випадку, коли контрагент Товариства має статус нерезидента України, цим контрагент  підтверджує, що для суб’єкта персональних даних не існує договірних обмежень або обмежень, встановлених правом країни суб’єкта персональних даних, інших обмежень, які б унеможливлювали передачу, отримання та оброблення його персональні даних на умовах цієї Політики.

 

 • застереження для правочинів з фізичними особами

 

Контрагент надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних з  метою, зазначеною в підпункті 3.5 цієї Політики, зокрема:

 • укладання та виконання правочину, в зв’язку з яким використовується це застереження, а також  інших правочинів між ними;
 • реалізації ними своїх прав, передбачених  та/або пов’язаних з такими правочинами;
 • включення цих даних до бази персональних даних «Контрагенти» та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;
 • реалізації інших відносин, що вимагають обробки таких персональних даних та мають на меті реалізацію вимог законодавства, статутних документів Товариства та його внутрішніх положень.

Також контрагент надає Товариству дозвіл передавати його персональні дані, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Товариством або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Товариству послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; учасникам та афілійованим особам Товариства та особам, що здійснюють контроль над Товариством; приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг Товариству: відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до контрагента; а також дозволяють зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами Товариства з врахуванням вимог чинного законодавства України.

Умови згоди контрагента не вимагають від Товариства повідомляти про передачу персональних даних контрагента третім особам.

Контрагент як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він був повідомлений Товариством про включення його персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та про свої права, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.

Контрагент як суб’єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних Товариством протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України.

Контрагент підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Товариством персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про контрагента, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які контрагент надав Товариству про себе.

Контрагент гарантує, що має законні підстави передати Товариству персональні дані тих суб’єктів персональних даних, інформація про яких буде в розпорядженні Товариства у зв’язку з діями контрагента, і що умови передачі не суперечать цій Політиці. Достатнім підтвердженням наявності законних підстав у контрагента на зазначені дії Товариство також розглядатиме окрему письмову згоду таких суб’єктів, якщо вона буде надана контрагентом.   

У випадку, коли контрагент Товариства має статус нерезидента України, цим контрагент  підтверджує, що для суб’єкта персональних даних не існує договірних обмежень або обмежень, встановлених правом країни суб’єкта персональних даних, інших обмежень, які б унеможливлювали передачу, отримання та оброблення його персональні даних на умовах цієї Політики.

 

 • застереження про дії на користь контрагента

 

Суб’єкт персональних даних, який є представником контрагента, надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних з  метою, яка співпадає з метою обробки персональних даних в базі «Контрагенти», володільцем якої є Товариство.

Суб’єкт персональних даних, який є представником контрагента, підтверджує, що він був повідомлений Товариством про включення його персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та про свої права, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.

Суб’єкт персональних даних, який є представником контрагента, дає згоду на зберігання своїх персональних даних Товариством протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України.

Суб’єкт персональних даних, який є представником контрагента, підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Товариством персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про нього, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які представник надав Товариству про себе.

Вступаючи у відносини з суб’єктом персональних даних, який є представником контрагента, Товариство вправі вважати, що має законні підстави для обробки персональних даних контрагента, оскільки представник діє з метою укладення та/або виконання правочину, стороною якого є контрагент або який укладено на користь контрагента чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу контрагента.

 

 • мета обробки персональних даних в базі «Контрагенти»

 

Персональні дані в базі «Контрагенти» обробляються Товариством з метою:

 • ✓ здійснення господарської діяльності, в тому числі, отримання Товариством послуг;
 • ✓ ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку;
 • ✓ забезпечення посередницьких правовідносин;
 • ✓ ділового листування, в тому числі, надання відповідей на запити державних органів;
 • ✓ підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Товариства;
 • ✓ здійснення благодійної діяльності;
 • ✓ дотримання вимог законодавства в сфері оподаткування;
 • ✓ забезпечення прав та законних інтересів Товариства та зацікавлених осіб.
 • ✓ забезпечення комунікацій з контрагентами та їх представниками;

Окремими застереженнями, зробленими Товариством та його контрагентом в правочинах між ними, може бути передбачена також інша, не зазначена тут мета обробки.

 

4. Обробка персональних даних в базі персональних даних «Клієнти»

   

 • застереження для правочинів з фізичними особами

 

Клієнт надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних з  метою, зазначеною в підпункті 4.3 цієї Політики, зокрема:

 • ✓ укладання та виконання правочину, в зв’язку з яким використовується це застереження, а також  інших правочинів між ними;
 • ✓ реалізації ними своїх прав, передбачених  та/або пов’язаних з такими правочинами;
 • ✓ включення цих даних до бази персональних даних «Клієнти» та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;
 • ✓ реалізації інших відносин, що вимагають обробки таких персональних даних та мають на меті реалізацію вимог законодавства, статутних документів Товариства, його внутрішніх положень.

Також клієнт надає Товариству дозвіл передавати його персональні дані, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Товариством або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Товариству послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; учасникам та афілійованим особам  Товариства та особам, що здійснюють контроль над Товариством; приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг Товариству: відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта; а також дозволяють зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами Товариства з врахуванням вимог чинного законодавства України.

Умови згоди клієнта не вимагають від Товариства повідомляти про передачу персональних даних клієнта третім особам.

Клієнт як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він був повідомлений Товариством про включення його персональних даних до бази персональних даних «Клієнти» та про свої права, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.

Клієнт як суб’єкт персональних даних, вступаючи в ділові відносини з Товариством, укладаючи з ним правочини та/або отримуючи від нього послуги, дає згоду на зберігання своїх персональних даних Товариством протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України.

Клієнт підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Товариством персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про клієнта, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які клієнт надав Товариству про себе.

Клієнт гарантує, що має законні підстави передати Товариству персональні дані тих суб’єктів персональних даних, інформація про яких буде в розпорядженні Товариства в зв’язку з діями клієнта (надання інформації про контактних осіб тощо), і що умови передачі не суперечать цій Політиці. Достатнім підтвердженням наявності законних підстав у клієнта на зазначені дії Товариство також розглядатиме окрему письмову згоду таких суб’єктів, якщо вона буде надана клієнтом.

Клієнт також підтверджує, що повідомлений Товариством про те, що Товариство може  здійснювати фотозйомку та відео спостереження, а також фіксацію контактів з клієнтом (в тому числі аудіо запис телефонних розмов та інше) з метою забезпечення безпеки та належного обслуговування клієнта. Товариство має право зберігати відеозаписи та фотографії в подальшому, а також поширювати їх у випадках, передбачених правочинами, укладеними клієнтом з Товариством, та чинним законодавством України. Відеозаписи, фотографії та записи телефонних розмов можуть бути використані в якості доказів в процесуальних діях.

У випадку, коли клієнт має статус нерезидента України, цим клієнт  підтверджує, що для суб’єкта персональних даних не існує договірних обмежень або обмежень, встановлених правом країни суб’єкта персональних даних, інших обмежень, які б унеможливлювали передачу, отримання та оброблення його персональні даних на умовах цієї Політики, 

   

 • застереження про дії на користь клієнта - суб’єкта персональних даних

 

Суб’єкт персональних даних, який є представником клієнта, надає Товариству дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його власних персональних даних з  метою, яка співпадає з метою обробки персональних даних в базі «Клієнти», володільцем якої є Товариство.

Суб’єкт персональних даних, який є представником клієнта, підтверджує, що він був повідомлений Товариством про включення його персональних даних до бази персональних даних «Клієнти» та про свої права, обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.

Суб’єкт персональних даних, який є представником клієнта, дає згоду на зберігання своїх персональних даних Товариством протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України.

Суб’єкт персональних даних, який є представником клієнта, підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Товариством персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про нього, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які представник надав Товариству про себе.

Вступаючи у відносини з суб’єктом персональних даних, який є представником клієнта, Товариств вправі вважати, що має законні підстави для обробки персональних даних клієнта, оскільки представник діє з метою укладення та/або виконання правочину, стороною якого є клієнт або який укладено на користь клієнта чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу клієнта.

 

 • мета обробки персональних даних в базі «Клієнти»

 

Персональні дані в базі «Клієнти» обробляються Товариством з метою:

 • ✓ надання послуг;
 • ✓ підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Товариства;
 • ✓ проведення акцій, конкурсів, розіграшів призів;
 • ✓ здійснення благодійної діяльності;
 • ✓ дотримання вимог законодавства в сфері оподаткування;
 • ✓ забезпечення комунікацій з клієнтами;
 • ✓ надання консультацій та інформації щодо послуг Товариства;
 • ✓ проведення маркетингових заходів та компаній, аналізу споживчих настроїв;
 • ✓ фіксації перебування у приміщеннях Товариства;
 • ✓ забезпечення прав та законних інтересів Товариства та зацікавлених осіб;
 • ✓ забезпечення реалізації відносин у сфері послуг, що надаються Товариством;
 • ✓ адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
 • ✓ інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті реалізацію положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» внутрішніх положень Товариства.
 • ✓ окремими застереженнями, зробленими Товариством та його клієнтом в правочинах між ними, може бути передбачена також інша, не зазначена тут мета обробки.

 

 • Застереження про конфіденційну інформацію

 

Укладаючи правочин, Клієнт надає Товариству свій безумовний та безвідкличний дозвіл на збирання, отримання, зберігання, використання, надання, розповсюдження та поширення інформації, що є конфіденційною інформацією, в тому числі персональні дані клієнта та/або персональні дані третіх осіб, надані клієнтом, зокрема, але не виключно, в наступних обсягах та/або випадках (в Україні та за кордоном):

 • ✓ державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, органам державної виконавчої служби, нотаріусам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також з метою захисту Товариством своїх прав та інтересів та/або недопущення їх порушення;
 • ✓ приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Товариству відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до Клієнта;
 • ✓ архівним установам та іншим особам, що надають Товариству послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; професійним радникам Товариства та аудиторам, учасникам Товариства та особам, що здійснюють контроль над Товариством;
 • ✓ необхідної новим кредиторам Клієнта у випадку відступлення (передачі)/продажу Товариством своїх прав за правочином, іншим особам, та/або у випадку виникнення у Товариства наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання Товариством як первісним кредитором Клієнта відповідних положень Цивільного кодексу України відповідно до законодавства України;

5. Чинність Повідомлення

 

Ця Політика оголошена Товариством, виходячи з вимог чинного законодавства України.

Внесення Товариством змін до цієї Політики потребуватиме повторного отримання згоди від суб’єктів персональних даних, згода яких була отримана з посиланням на попередню редакцію Політики, якщо такі зміни будуть звужувати права суб’єктів порівняно з попередньою редакцією. З цією метою Товариство здійснює публічне оголошення нової редакції Політики шляхом перерозміщення її на сайті Товариства. Суб’єкт персональних даних приймає рішення про вплив нової редакції Політики на чинність наданої ним згоди самостійно. Згода на застосування умов нової редакції Політики від суб’єктів, згода яких повинна бути отримана Товариством повторно, вважається виявленою ними, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня оголошення нової редакції Політики Товариство не отримало письмових заперечень від них. Для суб’єктів, права яких були звужені та які надали письмові заперечення до спливу встановленого для врегулювання строку, чинною вважається та редакція Політики, яка застосовувалася у попередньому випадку отримання від них відповідної згоди.

Что такое GARBS?

Для более детальной информации:

Мне нужна помощь

Наша Служба Поддержки всегда рядом.

Я тоже хочу продать.

Создай свой бутик, начни зарабатывать деньги.

ПРОДАТЬ
Мы в социальных сетях