ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «ХЕРСГЕЛ»

на укладання Договору про надання інформаційних електронних послуг

 

Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСГЕЛ» (далі – Виконавець) оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про надання інформаційних електронних послуг (надалі – Публічна пропозиція) на умовах, що викладені нижче.

ТОВ «ХЕРСГЕЛ», діючи на підставі ст. 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами – резидентами та/або нерезидентами, які приймуть (акцептують) умови Публічної пропозиції Виконавця (далі – Клієнти), надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором про надання інформаційних електронних послуг, включаючи всі Додатки до нього (далі – Договір), за тарифами, які були встановлені Виконавцем та оприлюднені на Інтернет-сторінці Виконавця за електронною адресою: www.garbs.ua (далі – Сайт).

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом заповнення Клієнтом Реєстраційної форми, розміщеної на Сайті Виконавця та використання для її підписання електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує Клієнт, який прийняв Публічну пропозицію шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця. Одноразовий ідентифікатор може передаватися Виконавцем Клієнту засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Клієнта про прийняття пропозиції укласти Договір.

Тарифи Виконавця (далі – Тарифи), під якими розуміються будь-які встановлені Виконавцем грошові винагороди за надання Виконавцем послуг за цим Договором, вважаються невід’ємною частиною цього Договору.

Ця Публічна пропозиція Виконавця набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Сайті Виконавця та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на Сайті Виконавця.

Ця Публічна пропозиція із всіма Додатками до неї, Умови надання інформаційних електронних послуг, Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації, Тарифи, Реєстраційна форма Клієнта, підписана одноразовим ідентифікатором, а також будь-які інші договори та угоди, що укладаються на підставі цього Договору, разом складають єдиний документ - Договір про надання інформаційних електронних послуг (далі – Договір).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Предметом цього Договору є інформаційні електронні послуги - платні або безоплатні послуги щодо оброблення та зберігання інформації, що надаються Виконавцем дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і зокрема Сайта Виконавця за індивідуальним запитом Клієнтів, з метою сприяння останнім укласти між ними договори з купівлі-продажу речей дистанційним способом (далі – Послуги).
  • Згідно з умовами цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Клієнтам інформаційні електронні послуги на умовах та у спосіб, визначений у цьому Договорі та додатках до нього.
  • Договір вважається укладеним після використання Клієнтом електронного підпису Одноразовим ідентифікатором заповненої ним реєстраційної форми на Сайті Виконавця. Така дія свідчить про акцепт Публічної пропозиції Виконавця.
  • Клієнт має право скористатись будь-якою послугою Виконавця, що надається останнім в рамках цього Договору протягом строку дії Договору за умови вчинення всіх відповідних дій та додержання всіх вимог, в порядку та на умовах визначених цим Договором.
  • Оподаткування доходів Клієнта, які він отримує в результаті укладення договорів з реалізації належних йому речей дистанційним способом, здійснюється згідно з нормами чинного законодавства України. Виконавець заявляє, що не контролює питання нарахування та сплати Клієнтом податків від таких операцій та не виконує функції податкового агента. Клієнт несе одноособову відповідальність за утримання та сплату будь-яких застосовних податків та зборів, що підлягають утриманню із отриманих ним грошових коштів, виплат на користь одержувачів, що здійснюватимуться за Договором.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Виконавець за бажанням Клієнта та згідно з умовами цього Договору та додатків до нього надає Послуги, що є предметом даного Договору.
  • Права і обов’язки Сторін викладені в Умовах надання інформаційних електронних послуг, що є невід’ємною частиною даного Договору та розміщені на Сайті Виконавця за адресою: www.garbs.ua
  • Погоджуючись з положеннями даного Договору, Клієнт погоджується з тим, що Виконавець вправі в будь-який час внести зміни та/чи корективи до Умов надання інформаційних електронних послуг. Правила та Умови, яких повинні дотримуватися Клієнт у зв’язку з внесеними Виконавцем змінами та/чи корективами, Виконавець доводить до відома Клієнта шляхом розміщення на Сайті.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
  • За надання послуг за цим Договором Клієнти повинні оплачувати винагороду Виконавця у гривнях згідно встановлених та діючих Тарифів в момент надання відповідної послуги або в інший строк, якщо такий визначений Договором. Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що з Тарифами він ознайомлений та згодний. Зміна Тарифів здійснюється в порядку передбаченому цим Договором. У випадку, якщо винагорода визначена у Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої вона сплачується.
  • Тарифи, визначаються цим Договором та оприлюднюються на Сайті Виконавця, а також можуть поширюватися за допомогою інших інформаційних носіїв (рекламних буклетів, оголошень і т.п.).
  • Укладанням цього Договору Клієнт надає Виконавцю право надавати уповноваженому банку або іншій фінансово-кредитній установі розпорядження на договірне списання грошових коштів, сплачених за договорами з реалізація речей дистанційним способом та направляти їх на виконання грошових зобов’язань Клієнта за цим Договором у сумі, необхідній для виконання таких зобов’язань Клієнта, а у відповідних випадках – третьої особи.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
  • Укладанням цього Договору Клієнт надає добровільну і безумовну згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних на умовах та в порядку, зазначених у Політиці конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації (надалі – «Політика»), оголошеній на сайті ТОВ «ХЕРСГЕЛ». Це застереження також є достатнім письмовим підтвердженням, що Клієнт був ознайомлений ТОВ «Клієнт» зі своїми правами, закріпленими в ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із змінами та доповненнями).
  • Сторони зобов’язані повідомляти одна одній про зміни своїх реквізитів та/або Номеру мобільного телефону Клієнта протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту зміни, шляхом направлення відповідних повідомлень в письмовому вигляді або за допомогою інформації розміщеній на Сайті.
  • Крім випадків, передбачених цим Договором, всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися належними у випадку, якщо вони здійснені на Сайті Виконавця, у тому числі розділі особистих повідомлень. На Клієнта покладається обов’язок щодо контролю нових повідомлень та своєчасного ознайомлення з ним.
  • Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та повністю згодний з Тарифами Виконавця.
  • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір може бути укладений без включення таких положень.
  • Виконавець має право здійснювати обробку Персональних даних Клієнта на умовах, викладених у цьому Договорі та Політиці, в тому числі, але не виключно: збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, надавати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) інформацію про Клієнта, про Умови цього Договору, про стан заборгованості Клієнта за Договором, про виконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором тощо/Персональні дані Клієнта, з метою забезпеченням прав та інтересів інших Клієнтів.
  • Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність на Сайті Виконавця нової інформації та змін до Договору та додатків до нього.
  • Підписанням цього Договору Клієнт надає свою згоду та доручає Виконавцю здійснювати передачу про нього інформації, в тому числі, інформацію, що становить конфіденційну інформацію, будь-яким третім особам, задіяним в процесі направлення повідомлень через альтернативні канали відправки повідомлень, в тому числі, але не виключно, з метою отримання інформації про здійснені операції, тощо. Сторони дійшли спільної згоди про те, що Клієнт самостійно несе ризики, пов’язані з передачею та використанням такої інформації третіми особами. При цьому Виконавець не несе жодної відповідальності за передачу вказаної інформації третім особам, визначеним у цьому пункті, з чим Клієнт беззаперечно погоджується підписанням цього Договору.
  • Розірвання Договору не впливає на чинність та не позбавляє Виконавцям прав, наданих даним розділом Договору та Політикою конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Спірні питання, які можуть виникнути між Виконавцем та Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом переговорів, то такий спір розглядається згідно з чинним законодавством України.
  • Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, відповідно до норм чинного законодавства України. Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Виконавцю інформації та документів, необхідних для надання Послуг.
  • Кожна зі Сторін зобов’язана у повному обсязі відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані порушенням цього Договору. У разі притягнення Виконавця до відповідальності за порушення Клієнтом законодавства, що сталося з вини Клієнта, Клієнт відшкодовує Виконавцю завдані збитки у повному обсязі.
  • Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за суперечки між ним і торговцем/банком, що приймає платіж, зокрема, за суперечки, що виникають у зв’язку з низькою якістю товару або обслуговування. Виконавець не відповідальний за товари (роботи, послуги), надані Клієнту відповідним торговцем.
  • Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення Виконавцем цього Договору стало наслідком технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів, які забезпечують надання Послуг, проведення операцій (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збої програмного забезпечення, технічні збої у роботі каналів зв’язку й інші ситуації), які сталися не з вини Виконавця.
  • Прийняттям цієї Публічної пропозиції Клієнт підтверджує, що він повній мірі ознайомлений з вимогами законодавства України, а саме зі змістом ст.190 та ст.222 Кримінального Кодексу України «Шахрайство».
  • Виконавець та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань стало наслідком настання та дії обставин, що не залежать від волі Сторін, в тому числі обставин непереборної сили (надалі за текстом – «форс-мажор»), Сторони дійшли згоди, що до обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії громадське безладдя, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі (кібератака), тощо, а також дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів України та/або інших держав, що стосуються, у тому числі, встановлення будь-яких заборон/обмежень/санкцій по відношенню до країн/осіб/товарів/послуг (надалі - міжнародні санкції), або зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором. Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони докладають усіх можливих зусиль для усунення або зменшення наслідків таких обставин. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати України або іншими доказами передбаченими чинним законодавством, і діє до його закінчення або моменту коли він закінчився б, якщо б не виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов‘язань на період його дії та ліквідації наслідків, якщо Сторони не домовляться про інше. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо форс-мажор триватиме більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов‘язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір вважається укладеним з моменту його акцептування Клієнтом і діє протягом невизначеного терміну.
  • Сторони домовились, що будь‑яке порушення Клієнтом умов цього Договору повинно розглядатись як істотне порушення цього Договору, яке надає право Виконавцю розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши Клієнта будь-яким із доступних для Виконавця засобів.
  • Клієнт може розірвати Договір, шляхом скасування своєї реєстрації на Сайті.
  • Закінчення строку дії (розірвання) Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ
  • Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору:
  • У випадку необхідності внесення змін до цього Договору та додатків до нього та/або Умов надання інформаційних електронних послуг, та/або Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації, та/або Тарифів на обслуговування Картки, Виконавець не пізніше ніж за 3 (три) календарни дні до дати з якої застосовуватимуться зміни, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Виконавця. При цьому Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати Договір. Відповідні Зміни є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Виконавця про розірвання Договору та припинення взаємовідносин.
  • Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Виконавця на зміну умов Договору на офіційному сайті Виконавця в мережі Інтернет. Сторони погодили, що незгода Клієнта з пропозицією Виконавця на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирішенню у судовому порядку.
  • В разі, якщо Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів не звернувся за судовим вирішенням розбіжностей між Виконавцем та Клієнтом стосовно зміни умов Договору, вважається, що пропозиція Виконавця відносно зміни умов Договору прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України. Вказаний в цьому застереженні порядок змін умов цього Договору застосовується у випадках, якщо інший порядок не встановлений будь-якими іншими умовами цього Договору.

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Невід’ємними частинами Договору є:
 • Умови надання інформаційних електронних послуг;
 • Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації;
 • Тарифи.
  • Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України даний Договір є договором приєднання.
  • Сторони домовились про те, що настання істотних змін обставин, якими Клієнт керувався при укладенні цього Договору, не є підставою для внесення відповідних змін в Умови цього Договору та/або його розірвання, та позбавляє Клієнта права посилатися на ці обставини в якості причини невиконання та/або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором. Ризик настання істотних змін обставин несе Клієнт.
  • Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що він перед укладанням цього Договору ознайомлений з інформацією про Виконавця, Умовами надання інформаційних електронних послуг, Політикою конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації та Тарифами Виконавця. А також підтверджує те, що уважно ознайомився із змістом цього Договору, всі Умови цього Договору зрозумів, повністю з ними згоден, заперечень, зауважень та запитань не має, та зобов’язується їх дотримуватися та виконувати.
  • Клієнт гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Виконавця та інших Клієнтів.
  • Клієнт, акцептуванням даного Договору, підтверджує що він:
 • укладає цей Договір добровільно, без примусу, не в силу збігу важких обставин, не перебуває під впливом омани, загрози насильства чи зловмисної дії.
 • згоден із зазначеними діючими умовами Договору. Умови Договору Клієнта влаштовують і не є для нього вкрай невигідними;
 • діє від власного імені, у своїх інтересах і не діє заради вигоди третіх осіб;
 • укладає Договір для власних потреб і не з метою заняття підприємницькою діяльністю, чи отримання прибутку.
  • Цей Договір укладений на підставі Закону України «Про електронну комерцію» і є електронним договором у розумінні зазначеного Закону.

УМОВИ

надання інформаційних електронних послуг (далі – Умови)

Дані Умови розроблені Виконавцем з метою конкретизації та деталізації порядку надання інформаційних електронних послуг за договором про надання інформаційних електронних послуг та є його невід’ємною частиною.

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ УМОВАХ

Альтернативні канали передачі повідомлень – будь-які канали передачі повідомлень, що відправляються через програмний додаток типу Viber, Telegram тощо, який може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональному комп’ютері.

Акцепт - вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Виконавця на укладання Договору у порядку, визначеного в ньому.

Акція - заходи, що проводяться Виконавцем з метою тимчасового встановлення для Клієнтів найбільш сприятливих умов використання Продуктів Виконавця в порядку, передбаченому Договором.

Акційні Тарифи - тарифи за послуги Виконавця, що діють під час Акції та розповсюджуються на всіх Учасників акції, що відповідають умовам вказаним в цьому Договорі.

Додаткові засоби аутентифікації - повідомлення, що передаються засобами стільникового зв’язку (надалі SMS повідомлення), з Одноразовим ідентифікатором, який може використовуватися для підтвердження дій Клієнта.

Клієнт - фізична особа – резидентами та/або нерезидентами, яка прийняла (акцептувала) умови Публічної пропозиції Виконавця і користується його послугами за договором про надання інформаційних електронних послуг та не є підприємцем (комерсантом), торговцем, постачальником, виробником, комерційним підприємством, комерційною фірмою та в будь-якому випадку не займається професійною діяльністю продавця. Клієнт у відносинах з Виконавцем може виступати у якості Клієнта-покупця, та/або Клієнта-продавця.

Клієнт-покупець - Клієнт, який замовляє Товари на Сайті з метою їх придбання, укладаючи  договір купівлі-продажу речей дистанційним способом з Клієнтом-покупцем за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця.

Клієнт-продавець - Клієнт, оголошення про Товар якого розміщене на Сайті з метою його продажу, укладаючи договір купівлі-продажу речей дистанційним способом з Клієнтом-покупцем за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця.

Номер мобільного телефону Клієнта - номер, зазначений в реєстраційній формі про акцепт цієї Публічної пропозиції Виконавця на укладання Договору, який повідомляється Клієнтом при реєстрації на Сайті Виконавця, та/або номер, наданий Клієнтом Виконавцю в процесі зміни номеру телефону Клієнта, що здійснюється в порядку передбаченому Договором.

Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Клієнта в функціональній системі Сайтів, що створюється Клієнтом та належить Виконавцю, за допомогою якого Клієнт може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Клієнт, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому Клієнту (іншій особі) не допускається;

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікован.

Платіжна Картка (Картка) - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, в т.ч. Картка миттєвого випуску, а також NFC Сім-картка/ Смарт-картка що випускається уповноваженим банком Клієнта, як засіб розрахунків та використовується для здійснення платіжних операцій згідно з законодавством України та правилами міжнародних платіжних систем VISA International/MasterCard Worldwide або НПС «ПРОСТІР».

Рахунок Клієнта - будь-який рахунок Клієнта, відкритий ним в уповноваженому банку на умовах відповідного договору з банком.

Реєстрація - прийняття Клієнтом оферти на укладання Договору про надання інформаційних електронних послуг, включаючи всі Додатки до нього і процедура, в ході якої Клієнт за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій. Розміщення - це дія Клієнта - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону. Товари – товари які можуть бути продані (придбані) Клієнтами за допомогою інформаційних електронних послуг Виконавця. До продажу за допомогою Сайту Виконавця можуть пропонуватися виключно товар що був у використанні: жіночий одяг, взуття, сумки, окуляри, капелюхи і тому подібний різноманітний одяг, аксесуари та інші використані речі, які Клієнт придбав поза Сайтом у третьої особи-продавця або отримав від третьої особи для особистого користування, використовував деякий час і бажає збути шляхом розміщення оголошення на Сайті. Речі, які Клієнт придбав поза Сайтом у третьої особи-продавця або отримав від третьої особи для особистого користування, але не використовував та не відрізав етикетку, також належать до категорії використаних речей, і до них застосовується визначення «Товари». При цьому речі, які Клієнт придбав у третіх осіб-продавців/постачальників чи отримав від третіх осіб і тримав у себе лише в комерційних цілях, не можуть вважатися використаними речами, а тому до них не застосовуватиметься визначення «Товари», і, відповідно, спроби продати такі речі на Сайті порушуватимуть правила Сайту, ці Умови та Договір. SMS-верифікація - це перевірка Клієнта, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Виконавцем в SMS-повідомленні на номер, вказаний Клієнтом на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації. Термін та визначення, що не зазначені у цьому розділі Умов, вживаються у значенні, наведеному в Договорі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Якщо Клієнт не згоден з ціми Умовами повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт, та/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Клієнтом Сайтів та послуг Виконавця. Використання послуг Сайту означає, що Клієнт ознайомлений з цими Умовами, розуміє і приймає їх.

1.2 Починаючи використовувати будь-який сервіс Виконавця, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Клієнт підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-яким з положень цієї Договору, Клієнт не має права використовувати сервіси Виконавця.

1.3 Виконавець пропонує Клієнтам послуги з використання Сайтів для розміщення інформації про Товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів іншими Клієнтами.

1.4 Всі угоди укладаються між Клієнтами безпосередньо, але за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця. Таким чином, Виконавець не є учасником угод Клієнтів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень та організує безпечний обмін між Клієнтами товарами та грошовими коштами.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Клієнт отримує право розміщувати оголошення на Сайті після акцептування Публічної пропозиції Виконавця, яка здійснюється шляхом заповнення Клієнтом Реєстраційної форми, розміщеної на Сайті Виконавця та використання для її підписання електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує Клієнт, який прийняв Публічну пропозицію шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця. Одноразовий ідентифікатор може передаватися Виконавцем Клієнту засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Клієнта про прийняття пропозиції укласти Договір.

2.2. Для набуття статусу Клієнта фізична особа має бути такою, що досягла 18-річного віку, не бути тимчасово чи безстроково позбавленою прав зареєстрованого учасника Сайту в рамках положень Договору. У разі якщо особи, що не досягли 18-річного віку, були тимчасово чи безстроково позбавлені прав зареєстрованого учасника Сайту в рамках положень Договору, завершать процедуру реєстрації на Сайті, вони знову ж таки не будуть вважатися Клієнтами.

2.3. Після цього Клієнт отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення із паролем для входу до облікового запису (аккаунта).

2.4. Використання можливостей і сервісів Сайту Клієнтами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Виконавця.

2.5. Клієнт несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайти. Клієнт має право користуватися сервісами Сайтів тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому Клієнту (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Виконавця.

2.6. Клієнт зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.7. Клієнт зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайти, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайти, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

2.8. Клієнт, який розміщує оголошення про продаж товарів на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цих Умов та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар, Клієнт підтверджує, що він має право продавати цей товар відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

2.9. Клієнт гарантує, що запропоновані ним товари відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

2.10. Клієнт зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари, що розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Клієнт зобов’язаний анулювати таке оголошення та повторно розмістіть інформацію про товар.

2.11. Клієнт зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують товари, заборонені до продажу на Сайті.

2.12. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Клієнта з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Клієнт зареєстрував товар, з порушенням умов Договору або чинного законодавства.

2.13. Клієнту заборонено:

2.13.1. Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти / номера мобільного телефону;

2.13.2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

2.13.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;

2.13.4. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

2.13.5. Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

2.13.6. Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;

2.13.7. Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів одночасно;

2.13.8. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

2.13.9. Розміщувати оголошення про товар, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

2.13.10. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайтів.

2.13.11. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна.

2.13.12. Оголошення можуть проходити перевірку (модерацію) представниками Виконавця, як перед, так і після розміщення.

2.13.13. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • спиртних напоїв;
 • сигарет та тютюнової продукції;
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів.

2.14. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.15. Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) мають право:

2.15.1. Вносити в текст оголошення Клієнта виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

2.15.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.15.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують ці Умови, та обмежувати кількість оголошень від одного Клієнта з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

2.15.4. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар;

2.15.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Клієнта (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

2.15.6. Фото, яке демонструє товар, пропоновані Клієнтом до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

2.15.7. Щоб полегшити взаємодію між Клієнтами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Клієнтів. Право використання відомостей, наданих іншими Клієнтами, обмежується Договором.

2.15.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень Клієнтів;

2.15.9. Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить Договору.

2.16. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

3. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Оголошення Клієнта може бути видалено Виконавцем через порушення Клієнтом умов Договору та цих Умов, та з таких причин:

3.1.1. У Клієнта вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару;

3.1.2. Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить Договору, правилам публікації оголошень на Сайті та/або законодавству;

3.1.3. Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;

3.1.4. Заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований товар;

3.1.5. Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;

3.1.6. Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;

3.1.7. Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;

3.1.8. Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;

3.1.9. Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);

3.1.10. Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

3.1.11. Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;

3.1.12. Виконавцю надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;

3.1.13. Виконавцю надано обґрунтована скарга іншого Клієнта про порушення його прав в оголошенні.

3.1.14. З інших причин, визнаних Виконавцем достатньо вагомими, для видалення оголошення Клієнта.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТОМ

4.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Клієнтом: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Клієнта.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Клієнтом відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Клієнтом).

4.4. Виконавець зберігає дані останнього доступу Клієнта до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Клієнта.

4.5. Клієна здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Клієнт здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Клієнта.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Клієнтом.

4.8. Клієнту забороняється надавати інформацію з порушенням умов Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;

 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

 • заклики до насильства і протиправних дій;

 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;

 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;

 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;

 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;

 • інформацію, що носить характер порнографії;

 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Виконавцю, або іншим користувачам;

 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;

 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;

 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;

 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару;

 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

5. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

5.1. Файл cookie - це програмний файл, що містить рядок символів і відправляється на комп'ютер користувача, який відвідує певну сторінку Сайту. При повторному відвідуванні цього Сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер Клієнта. Файли cookie здатні зберігати налаштування Клієнта та інші відомості.

5.2. Технологія, використовувана на Сайті, відправляє дані на призначене для користувача пристрій: один або кілька файлів cookie.

5.3. Виконавець використовує cookie для спрощеного доступу Клієнта до деяких сервісів Сайту, а також для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Клієнта з Сайтом, а також для отримання інформації, пов'язаної з маркетинговими заходами.

5.4. Така інформація може надаватися в агрегированій формі і не містить персональних даних.

5.5. Дані можуть передаватися наступним третім особам:

5.5.1. Системам по збору статистики відвідувань ( наприклад Google Analytics, Gemius);

5.5.2. Соціальних мереж, плагіни яких розміщені на Сайті (наприклад, Facebook).

5.6. Представники Виконавця або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.

5.7. Виконавець може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або вжиття заходів щодо потенційно незаконної діяльності.

5.8. Клієнт має можливість відмовитися від збору вищевказаної інформації, виконавши такі дії:

5.8.1. У налаштування браузера встановивши "Я не приймаю cookie".

5.8.2. У настройках браузера встановити "Видаляти cookie".

6. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛЄНТІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Виконавцю право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Політиці конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації, що є невід’ємною частиною Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Виконавця, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Виконавця, Клієнтів та інших правовласників.

7.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

7.3. Щоб надати Виконавцю право публікувати відомості, надані Клієнтом, Клієнт надає Виконавцю чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Клієнт, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Клієнт зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Клієнт надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайтів. Клієнт погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Виконавцем при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Виконавцем на власний розсуд без додаткової згоди з боку Клієнта, без виплати винагороди.

7.4. Скориставшись сервісами Сайту, Клієнт підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайтах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

7.5.Клієнт зобов'язується:

7.5.1. Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів;

7.5.2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайтів без письмового дозволу Вконавця;

7.5.3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Клієнтом) без попереднього письмового дозволу Виконавця;

7.5.4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

7.5.5. Не використовувати відомості, надані іншими Клієнтам, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Клієнтом, без письмового дозволу іншого Клієнта. В цей пункт Умов не включені персональні дані Клієнта, які останній надає Вконавцю при реєстрації.

7.6. Клієнту забороняється:

7.6.1. Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;

7.6.2. Використання імен Клієнтів, схожих на імена інших Клієнтів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

7.7. Доступ до персональних даних Клієнта з боку інших Клієнтів можливий тільки при наявності письмової згоди Клієнта на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

7.8. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за Договором, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7.9. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Клієнтів, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

7.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Виконавець залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Клієнтів на Сайті, а також обмежити дії Клієнтів на Сайті.

7.11. Виконавець може заборонити Клієнту доступ на Сайти, якщо Клієнт порушує умови Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Клієнт був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайтів, або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Клієнта, а також видалити всі розміщені оголошення Клієнта, залишивши попереднє повідомлення Клієнта про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Клієнтом і третіми особами.

7.12. Виконавець має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайтах оголошення за порушення Договору.

7.13. Виконавець має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Клієнтів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Клієнтів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.14. Клієнт має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

7.15. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Клієнта, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Клієнта, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Клієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Клієнта або без повідомлення.

7.16. SMS-верифікація. Виконавець має право в будь-який момент верифікувати Клієнта засобами SMS-верифікації. У разі якщо Клієнт не пройшов верифікацію, Виконавець має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Виконавецем на свій власний розсуд. Всі Клієнти, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

Виконавець має право на свій розсуд не допускати верифікацію Клієнтів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

8. ПРОЦЕДУРА ВЗАЄМОДІЇ КЛІЄНТІВ ТА ВИКОНАВЦЯ

8.1. Після публікації Клієнтом-продавцем оголошення про продаж Товару на Сайті та його модерації Виконавцем, Товар запропонований Клієнтом-продавцем стає доступним для замовлення Клієнтами Сайту.

8.2. Детально ознайомившись з описом Товару, наданим Клієнтом-продавцем, Клієнт-покупець за допомогою наявних інструментів Сайту робіть свій вибір Товару, після чого для Клієнтів з’являється можливість з’ясувати усі характеристики, параметри та індивідуальні особливості Товару, що пропонується для продажу Клієнтом-продавцем. На цьому етапі сторони можуть торгуватися та визначати кінцеву вартість Товару, з урахуванням вартості послуг Виконавця, що визначаються Тарифом, опублікованим на Сайті.

8.3. Задля забезпечення без ризикової операції з купівлі Товару, Клієнтам забороняться обмінюватися інформацію про свої засоби зв’язку та здійснювати обговорення питань придбання Товару за межами Сайту.

8.4. Після остаточного обговорення Клієнтами умов придбання Товару, визначення усіх його суттєвих параметрів та ціни придбання, Клієнт-покупець за допомогою інструментів Сайту акцептує пропозицію Клієнта-продавця, після чого договір купівлі-продажу товарів вважається укладеним дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем Сайту Виконавця.

8.5. Під час акцептування пропозиції Клієнта-продавця відбувається блокування грошових коштів на банківській картці Клієнта-покупця, вказаній ним під час реєстрації, або під час прийняття ним пропозиція на придбання Товару.

8.6. Оплата здійснюється за допомогою банківських карт VISA / MasterCard. При оплаті Клієнта-продавця буде автоматично перенаправлено на платіжну форму платіжної системи WayForPay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay, Виконавець не має доступу до них. Після здійснення оплати Клієнти отримають підтвердження про здійснену оплату на засоби зв’язку, які були введений в формі Реєстрації на Сайті.

8.7. До вартості Товару можуть додаватися витрати на транспортування товару, переказ коштів та інше, як це визначено у Тарифі на Сайті Виконавця.

8.8. Після того, як Клієнт-продавець отримає повідомлення про те, що належні йому кошти заблоковані на банківській картці Клієнта-покупця, він протягом 48 (сорока восьми) годин має відправити Товар за допомогою поштової службі «Нова пошта» за номером транспортної накладної, наданої йому Виконавцем. У разі, якщо Клієнт-продавець не відправив Товар за наданим йому номером накладної, укладений між Клієнтами дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем Сайту Виконавця договір купівлі-продажу товарів вважається розірваним, а заблоковані на банківській картці грошові кошти Клієнта-покупеця розблоковуються.

8.9. Клієнт-покупець зобов’язаний отримати замовлений ним Товар. Якщо Товар не буде отриманий Клієнтом-покупцем та повернеться до Клієнта-продавця, з Клієнта-покупця утримується вартість транспортних послуг з доставки товару Клієнту-покупцю та повернення Товару Клієнту-продавцю відповідно до Тарифу на Сайті, а суму, що залишиться, повертається Клієнту-покупцю.

8.10. Якщо отриманий товар відповідає угоді між двома Клієнтами та зазначеним в оголошенні характеристикам, не має дефектів, і не було заявлено про повернення такої речі, Клієнт-покупець отримує такий товар, після чого грошові кошти списуються з його банківської картки та переводяться на електронну кишеню Клієнта-продавця в платіжній системі WayForPay. Після чого Клієнт-продавець має можливість скористати такими коштами як безпосередньо за допомогою електронної кишені, так і перевівши їх на свою банківську картку.

8.11. Після такого отримання товару та підписання накладної Нової пошти Клієнт-покупець не зможе повернути товар.

8.12. Клієнт-покупець може відмовитись від приймання товару за умови, якщо товар: має дефекти, не відповідає заявленим в оголошенні характеристикам та розміщеному зображенню, має пошкодження, які не відображені в оголошенні та на розміщеному зображенні, не є оригінальною річчю, але була продана під виглядом оригінального товару певної торгової марки.

Клієнт- покупець може повернути товар у разі якщо він отримав іншу річ або річ, що відрізняється від заявленої або має недоліки чи серйозні пошкодження, що відрізняються від заявленого в оголошенні. При цьому, у зв’язку з тим, що на Сайті здійснюється продаж лише використаних речей, знос/пошкодження, які виникли внаслідок звичайного використання та могли передбачатися, не можуть бути підставою для повернення.

8.13. У разі наявності умов для повернення Клієнт-покупець повинен зафіксувати свої зауваження під час огляду товару у Новій пошті та повідомити про свій намір повернути товар Клієнту-продавцю.

8.14. У разі якщо Клієнт-покупець повертає товар Клієнту-продавцю з однієї з причин, зазначених в п. 8.12 цих Умов, вартість товару, заблокована на його банківські картці розблоковується.

9. ОПЛАТА ПОСЛУГ

9.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Виконавця здійснюється Клієнтом на відповідній сторінці замовлення послуги в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

9.2. Клієнт зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

9.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється в порядку, зазначеному в Тарифі.

9.4. Клієнт погоджується, що підтвердженням надання послуг зі сторони Виконавця є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Клієнта. Виконавець надає Виписку з особового рахунку тільки за запитами Клієнта.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Скориставшись сервісами Сайту, Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень Клієнта та інші дані.

10.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Клієнтами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Клієнтам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

10.3. Виконавець не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Клієнтами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Клієнтів, або за пропоновані ними товари, зазначені в оголошеннях.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайти або через Сайти третіми особами.

10.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару його опису, а також можливість Клієнта продати або придбати товар знаходяться поза контролем Виконавця.

10.7. Виконавець закликає Клієнтів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайтів. Клієнт повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Виконавця має на увазі, що Клієнт усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Клієнта.

10.8. Клієнт не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару на Сайті. Виконавець не несе відповідальності за завершення угоди Клієнтом Сайту. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

10.9. Якщо у Клієнта виникають претензії до іншого Клієнта в результаті використання останнім послуг Сайту, Клієнт погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

10.10. Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення Клієнтом, або іншими Клієнтами положень Угоди не позбавляє Виконавця права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Виконавця від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

10.11. Клієнт має право повідомити Виконавцю про факт порушення його прав іншим Клієнтом, скориставшись посиланням. У разі обґрунтованості скарг Клієнта, Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Клієнта.

10.12. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайтів через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

10.13. Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

10.14. Ні за яких умов Виконавець, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.

10.15. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Клієнтом та Виконавецем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

10.16. Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених застосовним законодавством.

10.17. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Клієнта, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Клієнт здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Виконавця.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ

З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ці Умови можуть бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Умов адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою www.garbs.ua.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Клієнта, буде надіслано на електронну адресу, надану Клієнтом при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Клієнта отримувати такі повідомлення Клієнт має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

12.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Клієнтів, публікуються на Сайтах і/або посилаються на електронні адреси Клієнтів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.

12.3. Клієнти мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Клієнта.

12.4. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за Договором або у зв'язку з ним, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу Договору або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

12.5. Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором та невід’ємними додатками до нього, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

12.6. Скрізь по тексту Договору, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України.

12.7. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень Договору.

Что такое GARBS?

Для более детальной информации:

Мне нужна помощь

Наша Служба Поддержки всегда рядом.

Я тоже хочу продать.

Создай свой бутик, начни зарабатывать деньги.

ПРОДАТЬ
Мы в социальных сетях